Het Leven Lang Leren programma is een Europees subsidieprogramma. Het stimuleert uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa. Binnen dit programma valt ondermeer subsidie studiereizen. Zo wil het Leven Lang Leren programma bijdragen aan versterking van de kennismaatschappij, duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.

De Europese Unie vindt het van groot belang dat leerlingen en studenten, docenten en directeuren internationale ervaring opdoen en een internationaal netwerk opbouwen. Het programma inspireert en moderniseert de onderwijs- en opleidingsstelsels in de deelnemende landen. Ook biedt het de burgers die deelnemen aan de mobiliteitsacties en andere samenwerkingsprojecten een waardevolle Europese ervaring.

Het Leven Lang Leren programma richt zich op alle onderwijssectoren. Het bestaat uit 4 subprogramma’s:

–          Comenius (gericht op het basis- en voortgezet onderwijs);

–          Leonardo da Vinci (gericht op het middelbaar beroepsonderwijs);

–          Erasmus (gericht op het hoger en wetenschappelijk onderwijs);

–          Grundtvig (gericht op de volwasseneneducatie).

Het programma kent 62 verschillende acties. Ongeveer de helft van deze acties wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Agentschap. Dat zijn de decentrale acties. De overige acties vallen onder de verantwoordelijkheid van het uitvoerend agentschap in Brussel. Dat zijn de centrale acties.

Het jaarlijks budget op Europees niveau is bijna 1 miljard euro. Nederland ontvangt jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro voor de decentrale acties. Er nemen 34 landen deel aan het Leven Lang Leren programma.

Ook subsidie studiereizen valt onder deze programma’s.

Voor meer informatie: www.na-lll.nl.